Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities
1. DN Laadpalen B.V. (hierna: DN Laadpalen) is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die zich ten doel stelt het verkopen, leveren en monteren van laadpalen en alle benodigdheden. Tevens heeft DN Laadpalen een Webshop.
2. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘opdrachtgever’ verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon of het samenwerkingsverband van natuurlijke en/of rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die gebruikt maakt van de diensten van DN Laadpalen en DN Laadpalen de opdracht geeft diensten te verlenen zoals bedoeld in Lid 4.
3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘overeenkomst’ verstaan: de rechtsbetrekking tussen DN Laadpalen en opdrachtgever, een en ander in meest ruime zin.
4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘diensten’ verstaan: alle door DN Laadpalen en/of door haar ingeschakelde derden aan Opdrachtgever geleverde producten en diensten, onder andere inhoudende het verkopen, leveren en monteren van laadpalen, alsmede alle andere door DN Laadpalen ten behoeve van opdrachtgever verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever worden verricht.
5. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Website’ verstaan: de website dn-laadpalen.nl.

Artikel 2 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden
1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen opdrachtgever en DN Laadpalen gesloten Overeenkomsten waarbij DN Laadpalen Diensten aanbiedt of producten levert.
2. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met DN Laadpalen Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
3. De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van opdrachtgever.

Artikel 3 De Overeenkomst
1. Alle offertes van DN Laadpalen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
2. De opdrachtgever kan contact opnemen met DN Laadpalen via de website, e-mail of telefoon voor een van de aangeboden Diensten. DN Laadpalen zal met opdrachtgever overleggen omtrent zijn verwachtingen en kan daarna een offerte opmaken die per brief of per e-mail verstuurd zal worden. De overeenkomst komt pas tot stand door ondertekening van de offerte of middels een opdrachtbevestiging.
3. Als DN Laadpalen een bevestiging naar opdrachtgever stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. DN Laadpalen kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
4. Indien opdrachtgever aantekeningen maakt of reacties geeft op de offerte van DN Solar dan maken zij geen deel uit van de overeenkomst, tenzij DN Laadpalen deze schriftelijk bevestigt.
5. Een opdracht door opdrachtgever waaraan geen schriftelijke offerte vooraf is gegaan, behoeft schriftelijke aanvaarding door DN Laadpalen.

Artikel 4 Uitvoering van de Overeenkomst
1. DN Laadpalen zal zich inspannen de diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uit te voeren.
2. DN Laadpalen heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3. Bij het inschakelen van derden zal DN Laadpalen de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden, zoveel als dit in de relatie tot opdrachtgever redelijkerwijs mogelijk en gebruikelijk is, met opdrachtgever overleggen. De kosten van het inschakelen van deze derden komen voor rekening van opdrachtgever, en zullen door DN Laadpalen worden doorbelast aan opdrachtgever.
4. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan DN Laadpalen aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan DN Laadpalen worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan DN Laadpalen zijn verstrekt, heeft DN Laadpalen het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
5. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat DN Laadpalen zijn Diensten tijdig en deugdelijk kan verrichten. Indien opdrachtgever zijn afspraken hieromtrent niet nakomt, is hij gehouden de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden.
6. Indien voor de uitvoering van diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de opdrachtgever DN Laadpalen hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. DN Laadpalen dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

Artikel 5 Wijziging van de Overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen DN Laadpalen en opdrachtgever tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.
2. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak over de honorering worden gemaakt. Zonder aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra Diensten tegen het afgesproken tarief betaald worden.
3. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van DN Laadpalen op en is voor de opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.
4. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen DN Laadpalen en opdrachtgever zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen. Deze wijziging geschiedt schriftelijk.

Artikel 6 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
1. DN Laadpalen is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat DN Laadpalen goede grond heeft te vrezen dat de opdrachtgever in die verplichtingen zal tekortschieten.
2. Voorts is DN Laadpalen bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
3. Indien de opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is DN Laadpalen gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

Artikel 7 Annulering
1. Annulering van de overeenkomst na ondertekening van de offerte is niet mogelijk, tenzij de werkzaamheden nog geen aanvang hebben genomen.
2. Annulering dient schriftelijk te geschieden en uitdrukkelijk te worden bevestigd door DN Laadpalen.
3. Bij annulering na ondertekening van de offerte zal een boete van 30% van het overeengekomen bedrag in de offerte, of het aantal reeds door DN Laadpalen besteedde uren, in rekening worden gebracht.

Artikel 8 Kosten, honorering en betaling
1. Alle genoemde bedragen in de offerte zijn in euro’s en exclusief BTW, tenzij anders vermeld. Tevens is DN Laadpalen gerechtigd reiskosten in rekening te brengen.
2. DN Laadpalen heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen.
3. Alle genoemde bedragen in de factuur zijn in euro’s en exclusief BTW en verzendkosten, tenzij anders vermeld. De bedragen in de Webshop zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld.
4. Betaling dient te geschieden middels bankoverschrijving, binnen 14 dagen na facturatie in de valuta die is gefactureerd, tenzij een andere termijn is overeengekomen.
5. Betaling dient direct via de Webshop te geschieden.
6. De opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan DN Laadpalen mede te delen.
7. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. De opdrachtgever is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
8. Indien DN Laadpalen besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is opdrachtgever, naast de verschuldigde hoofdsom en de in artikel 8.7 genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 9 Verzending en bezorging
1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vindt verzending plaats vanuit Enschede.
2. Indien een bestelling kwijtraakt of beschadigd wordt ontvangen, wordt er gezocht naar een passende oplossing zoals beschreven in artikel 10 lid 2.
3. DN Laadpalen bepaalt zelf de wijze van transport en verpakking. DN Laadpalen kan ervoor kiezen om de producten persoonlijk te bezorgen, maar kan ook kiezen voor bezorging via DPD.
4. De overeengekomen levertermijn geldt nimmer als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Bij niet-tijdige levering dient opdrachtgever DN Laadpalen schriftelijk in gebreke te stellen, met inachtneming van een redelijke termijn voor DN Laadpalen om haar verplichtingen na te komen.
5. Indien de producten na het verstrijken van de levertijd voor de opdrachtgever beschikbaar zijn maar niet door hem worden afgenomen, worden de diensten te zijner beschikking opgeslagen voor zijn risico en op zijn kosten, ongeacht de reden van niet-afneming.

Artikel 10 Retournering
1. Indien opdrachtgever een consument is, kunnen producten kosteloos geretourneerd worden binnen veertiend (14) dagen na ontvangst, zonder opgaaf van reden. Het gehele door opdrachtgever betaalde bedrag inclusief verzendkosten wordt binnen veertien (14) dagen na ontvangst van het product volledig teruggestort.
2. Na deze termijn is kosteloze retournering mogelijk indien opdrachtgever kan bewijzen dat bij de aankomst van de bestelling schade is ontstaan die niet door opdrachtgever is veroorzaakt. Opdrachtgever heeft de keuze om het product kosteloos te laten vervangen of het betaalde bedrag teruggestort te krijgen.
3. indien opdrachtgever besluit de producten te retourneren, en het niet nodig is de verpakking te verwijderen, vraagt DN Laadpalen dit dan ook na te laten.
4. Na deze termijn is retournering eveneens mogelijk indien opdrachtgever een verkeerd product heeft besteld, maar terugbetaling zal dan geschieden in de vorm van een tegoed dat besteed moet worden in de Webshop. Bovendien zal opdrachtgever de kosten van retournering dragen.
5. De retourtermijn bedraagt dertig (30) dagen.

Artikel 11 Aansprakelijkheid
1. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst. DN Laadpalen is niet aansprakelijk voor schade, onder anderen op basis van onjuist advies, indien opdrachtgever onjuiste, niet-representatieve of irrelevante gegevens heeft verstrekt.
2. De opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de beslissingen die hij maakt naar aanleiding van de diensten van DN Laadpalen.
3. DN Laadpalen is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door haar ingeschakelde derden. Door gebruik te maken van de diensten van DN Laadpalen, verleent de opdrachtgever de bevoegdheid aan DN Laadpalen om, als een door DN Laadpalen ingeschakelde derde zijn aansprakelijkheid wil beperken, die aansprakelijkheidsbeperking mede namens de opdrachtgever te aanvaarden.
4. DN Laadpalen is niet aansprakelijk indien de toon van de kleur van de laadpaal of onderdelen afwijkt van de foto, tenzij dit in redelijkheid niet van opdrachtgever kan worden verwacht.
5. DN Laadpalen is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade.
6. DN Laadpalen is niet aansprakelijk voor eventuele verschrijvingen op de Website.
7. DN Laadpalen is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 10.
8. De opdrachtgever vrijwaart DN Laadpalen voor aanspraken van derden, van welke aard ook, die verband houden met de Diensten.
9. Indien DN Laadpalen aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door de opdrachtgever is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van DN Laadpalen met betrekking tot haar diensten.
10. De aansprakelijkheid van DN Laadpalen is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien DN Laadpalen niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door opdrachtgever betaalde bedrag.
11. De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van DN Laadpalen.
12. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.

Artikel 12 Overmacht
1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van DN Laadpalen, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.
2. Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van DN Laadpalen zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van DN Laadpalen, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.
3. In geval van overmacht wordt nakoming van de overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.
4. Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal DN Laadpalen overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die DN Laadpalen heeft gemaakt met betrekking tot de overeenkomst.

Artikel 13 Garantie
1. DN Laadpalen biedt een garantie voor de door haar geleverde producten tegen materiaal- en fabricagefouten. De garantie houdt in dat DN Laadpalen de fouten naar haar beste vermogen zal herstellen en indien nodig vervangen. Gebreken dienen schriftelijk bij DN Laadpalen te worden gemeld.
2. De garantie is niet van toepassing indien de fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, ondeskundig, onzorgvuldig gebruik, gebruik voor andere dan normale doeleinden of van buiten komende oorzaken, waaronder begrepen maar niet uitsluitend brand- of waterschade.
3. De garantie is eveneens niet van toepassing indien de producten door derden zijn gewijzigd of worden onderhouden.
4. De periode van garantie is twaalf (12) maanden vanaf het tijdstip van aflevering, tenzij anders is overeengekomen.
5. Indien DN Laadpalen herstelwerkzaamheden uitvoert die buiten het in dit artikel genoemde kader vallen, worden deze in rekening gebracht aan opdrachtgever.
6. Het in de Algemene voorwaarden bepaalde ter zake van garantie, laat onverlet de garantieaanspraken van opdrachtgever uit hoofde van de wet.

Artikel 14 Reclames
1. Opdrachtgever is gehouden het geleverde product op het moment van aflevering, althans binnen een zo kort mogelijke termijn, te inspecteren of te doen inspecteren. Daarbij behoort opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen in de overeenkomst is bepaald.
2. Fouten of onjuistheden die bij een eerste inspectie geconstateerd kunnen worden, in acht nemende de eisen van redelijkheid en billijkheid, dienen binnen drie (3) werkdagen na ontvangst van de diensten schriftelijk aan DN Laadpalen te worden gemeld, met overhandiging van het aankoopbewijs, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.
3. Overige klachten, waaronder begrepen klachten die niet bij een eerste inspectie geconstateerd konden worden, dienen uiterlijk binnen één (1) maand schriftelijk te worden gemeld bij DN Laadpalen overeenkomstig het bepaalde in Lid 2.

Artikel 15 Vertrouwelijkheid van gegevens
1. Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid. DN Laadpalen kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 16 Intellectuele eigendom
1. DN Laadpalen behoudt zich de rechten en bevoegdheden toe die hem toekomen op grond van de Auteurswet.
2. Alle door DN Laadpalen geleverde zaken blijven eigendom van DN Laadpalen en zijn uitsluitend bedoeld om te worden gebruikt door opdrachtgever in het kader van de diensten. De hiervoor genoemde gegevens mogen niet door opdrachtgever zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van DN Laadpalen worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, geëxploiteerd of ter kennis van derden gebracht.
3. Opdrachtgever garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan DN Laadpalen van gegevens. Opdrachtgever zal DN Laadpalen vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden.

Artikel 17 Identiteit van DN Solar
1. DN Laadpalen is bij de KvK geregistreerd onder nummer 67981399 en draagt btw-identificatienummer NL8572.52.057.B01. DN Laadpalen is gevestigd aan de Chroomsteden 45 (7547 TL) te Enschede.
2. DN Laadpalen is per e-mail te bereiken via info@dn-laadpalen.nl of telefonisch via 0534314246.

Artikel 18 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op de rechtsverhouding tussen DN Laadpalen en haar opdrachtgevers is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen die tussen DN Laadpalen en opdrachtgever mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Overijssel.